Mindfullness, yoga, osv

Här finns lite kring hur vår Herre ser på de olika nygamla lögnerna från Edens Lustgård. De förmedlades av Ormen (Satan) och har verkställts på en rad olika sätt genom tiderna. Tidigare i historien kallades det för Baalsdyrkan nu i modern tid kallas det för New Age.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2017-06-09

Mindfulness och yoga bl a ökar lavinartat.

Obs: Detta är en fråga jag besvarade till en annan person. Men svaret är giltigt och av stor betydelse för alla oss kristna.

Din fråga om mindfulness är ockultism är inte alldeles lätt att besvara med ett enkelt ja eller nej.

En av betydelserna med ordet ockultism är dolda gärningar, riter eller metoder. Och mindfulness är inte något dolt. Det utövas helt öppet numera. Just detta att det utövas så öppet är ett kraftigt varningstecken. Om du skulle försöka att övertyga någon om att detta är ockultism så kommer de ha ett motargument i detta faktum att det sker så öppet och även inom vissa kyrkor.

Mindfulness och yoga ingår som ett av många medel för New Age-krafterna att avskaffa Herren vår Gud. Han vars enfödde son heter Jesus Kristus.

Jag skrev ”avskaffa Herren vår Gud” för att det är precis det det är frågan om. Detta började redan på 1880-talet. Då sjösattes en dold plan i västvärlden. Där det ingick att metodiskt avkristna bl.a. Sverige. Förmedlaren av denna plan kallades Madam Blavatsky, en ockult väl bevandrad kvinna, och hon hade stort inflytande i många betydande sammanhang. Denna plan som då skulle kallats för ockult utvecklades och anpassades för att målet skulle uppnås. Den ursprungliga Madam Blavatsky tillhörde teosoferna.

Någon gång mellan 1890 till 1920 sammanställdes ett dokument som helt öppet kallades för: ”10 steg i hur man avkristnar ett land.” Madam Blavatsky var en av huvudinspiratörerna. Detta dokument var kontroversiellt och började användas mer i det fördolda en tid. Det dök upp igen strax efter 2:a världskriget.

Denna dam tillhörde New Age-rörelsen då fast det kallades inte för New Age då. I det fördolda så gjordes en tidsplan upp. Denna tidsplan gick inte bara ut på att avkristna ett land. Det gick också ut på ett ersätta den normgivande kristendomen med något annat.

Tidsplanen såg ut ungefär så här. 1880 till 1950 ca. En tid av helt dolda förberedelser och anskaffning av anhängare. 1950 – 1975 ca En tid av förberedelse för att kunna gå ut i offentlighetens ljus. Från 1975 ca och framåt. En tid av ökande och mer och mer offentlig aktivitet.

Datumet 22 februari år 2002 hade en alldeles särskild betydelse i detta sammanhang. Jag går inte i detalj in på betydelsen av detta datum. Men summariskt så kan man säga att allt som behövdes för att genomföra avkristningen hade då nått en viktig och avgörande punkt.

Vid upprepade tillfällen har Herren velat få oss närmare sig. Vid två tillfällen har han varnat för en erövrande och invaderande makt. Båda gångerna så inställdes hotet då tillräckligt många av Hans barn var lyhörda. Olika förändringar inom församlingar som varit inspirerad av fel källor har Herren genom sina profeter varnat för. Men lyhördheten har sakta gröpts ur hos Herrens folk så avfallet har därför blivit ett faktum.

Mellan 1880 till dags dato så har några betydande händelser skett. Uppräkningen nedan är bara några få skeenden och händelser som både visar och medverkat till inte bara avfallet utan också ersatt Herrens olika synsätt och gåvor.

** Freudianismen erkändes av Europas kyrkor som en seriös vetenskap från att tidigare varit betraktat av just kyrkorna som ockult utövning. Detta skedde i slutet på 1800-talet

** 1 och 2: världskriget med försöket att utrota judarna. Och det kaos som uppstod efter det.

**Gruppen Beatles framgångar som medförde att de introducerade indiska gurun Maharishi Mahesh Yogi i västvärlden. Tillsammans med Beatles så öppnades väldigt många dörrar för denna guru. Han och några andra gurus fick mycket draghjälp också av några andra populära grupper. Bl.a. The Beachboys. Det var miljoner människor som dyrkade dessa grupper.

Ursäkta om någon blev trampad på tårna nu.

Då fick olika meditationsformer och yoga ett stort uppsving. Och buddismen/ hinduismen fick en stark tillväxt i väst.

** Olika destruktiva rockmusiker bidrog till att ge knarket ett stort uppsving. Knark och vissa meditationsformer är ofta rena svängdörrarna för mörkrets krafter.

** Den traditionella kärnfamiljen började här också att ifrågasättas och förändras under denna period.

** Själviskheten/jaget började också accepteras som normalt och numera har det upphöjts till något eftersträvansvärt. Detta hör samman med ”dyrkan av det skapade”

** Skilsmässor och aborter började bli allmänt accepterad ”vardagsmat”.

** SJ bjöd alla svenska skolbarn på gratis tillträde till vad som kallades ”Upplevelsetåget” Ett tåg som for genom hela Sverige och av många bedömdes som något ockult.

De föräldrar som hindrade sina barn att besöka detta upplevelsetåg gjorde en god sak.

** På senare tid så har det introducerats något som kallas Onessblessings i Sverige. Några präster i Sv Kyrkan for till Onessuniversity i Indien. Där initierades man till denna förmedling av okända makter av Sri Bhagavan. Det har sedan fått spridas till ett stort antal människor i vårt land.

** Dalai Lamas rörelse placerade ut olika ”magiska urnor” i Sverige 2002-2003. De är spridda och nedgrävda över hela vårt land. (Utom några få orter där det fanns gudsmänniskor som på Herrens sätt hindrade denna aktivitet.) Dessa ”magiska urnor” ska enligt Dalai Lama skapa fred på jorden. Men det är snarare ett tidstecken. Läs 1Tess 5:1-4

** Beatlesmedlemmen John Lennons fru Yoko Ono är idag en de mest drivande inom Onessrörelsen i USA.

Det jag beskriver ovan är bara några ”markörer” som visat på ond verksamhet. Jag vill också visa på att detta har följt en i förväg uppgjord plan. Inspirerad av …...ja vem tror du? Vem vill avkristna ett land?

Men hur har detta då samband med Mindfulness och yoga?

Mindfulness och yoga är just meditationsformer som har zenbuddistiskt/ hinduiskt ursprung. Av samma art som The Beatles och andra grupper introducerade och stimulerade. De har anpassats lite för att passa in i svenska moderna förhållanden. De finns att delta i snart sagt överallt. Inom sjukvården, inom olika kyrkor osv. En av dess former använder olika dansliknande kroppsrörelser. Där får en del lära sig något som kallas ”solhälsningen”. Det finns människor som har sådan njutning av denna ”solhälsning” så att det närmast kan betraktas som en tillbedjan. En tillbedjan av solen. Sådant kallar vår Herre för dyrkan av det skapade. Gammalt tillbaka så dyrkades solen av kulter som tillbad Nimrod. I modern tid så har vi sett solsymbolen i Hitlers hakkors. Betyder detta att Hitler var ockult belastad? Ja, han var mycket ockult belastad.

Mindfulness och yoga lanseras ofta som lösningar/hjälp för den stressade nutidsmänniskan. Det värsta är att det fungerar på vissa. Men betyder det att det då är något gott. Nej det är inget gott med detta. Jag nämner ovan om en plan att avkristna landet och att ersätta med något annat. Så vad fyller mindfulness och yoga för funktion sett ur det perspektivet? De som utövar detta upplever ofta en avspänning, och en ökad koncentrationsförmåga bl.a. Det är väl bra? Nej det är inte bra då detta är en egenmetod att i egen kraft uppnå vissa inre effekter. Det kan vara ”beroendeframkallande” och skapar dolda, odefinierade känslor av skuld hos utövaren. Det är väl först då som man eventuellt upptäcker vad/vem som driver. Det allvarligaste är att man har avskaffat Herren Gud och Skaparen. Och man har ersatt en biblisk funktion som Herren har lärt oss.

Fil 4: 6 Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Denna frid ersätts nu med zenbuddistiska/hinduiska mindfulness och yoga. Allvarligt? Ja mycket! Våra hjärtan och tankar ska alltså inte längre få bevaras i Jesus Kristus.

Onessblessings är av samma art och kraft. Skillnaden är att påverkan är mer direkt och påtaglig och att en förmedlare/medium överför denna kraft genom handpåläggning. De kallas för ”deekshagivare”. Några svenska präster har förmedlat detta ockulta andedop.

Hur passar detta in i ”planen” då?

Ja det ersätter helt enkelt Den Helige Ande med en buddistisk/ hinduisk kraft som jag just nu är hindrad av Herren att skriva namnet på. Onessblessings vill avskaffa Herren vår Gud men ändå skapa en enighet. En slags ekumenik som samlas kring fel centrum. Det ursprungliga, som Herren undervisat oss om, har bl.a. detta bibelord som grund. Fil 2:1-4

"Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något, gören då min glädje fullkomlig, i det att I ären ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, likasinnade, fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fast hellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv. Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras.

Jag skrev tidigare att Mindfulness och yoga var en del av New Age-rörelsen. Ja det är den verkligen.

New Age-rörelsen kan man kalla för ”de nygamla lögnerna från Eden”.

New Age-rörelsens huvudsyfte är att avskaffa Herren Gud. Den nya Guden ska vara …..människan.

Att allt nu sker så öppet tyder bara på att dessa krafter känner sig säkra på segern.

Men Herren då? Kan inte Han något? Jodå, Han har all makt. Han är inte begränsad. Vi kan notera ett stort avfall i vårt land men alla har inte avfallit. Det finns en stor skara som fortfarande älskar Sanningen. Dessa dras inte med i avfallet. Viktig anmärkning. Att älska Sanningen. Med det menas inte olika ”saksanningar” eller sanningen om det eller sanningen om den. Sanningen har ett namn. Sanningen är en fullt levande, skapande, älskande, räddande och högintelligent existens vid namn Jesus Kristus.

Notera också att Det är Herren som sänder denna villfarelse. Det blir en konsekvens av att man förkastat Guds Ord och uppenbarelsen/kunskapen om Herren vår Gud och Skapare. Har vår Gud blivit ond nu då? Nej då men han tvingar oss inte till något. Personligen tror jag att detta är ett sätt för Herren att få oss att förstå behovet av omvändelse bland folket. 2 Tess 2:9-12.

Som du förstår är Mindfulness och yoga renodlad bedräglig ondska. Man går förlorad av detta. Om det kallas ockult eller inte spelar ingen roll. Det är samma bedrägliga ondska vad man än vill kalla det.

För Kristus:

Jan Johansson, Domsjö.